Regulamin

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

 

Regulamin serwisu internetowego meetmedia.pl

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem danych jest spółka działająca pod firmą Meetmedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Meetmedia) z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 3 lok. 247, 02-691 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480031, NIP nr 5213655443, REGON nr 146874757. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Wszelkie zawarte informacje stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami) (dalej Kodeks Cywilny).
 3. Meetmedia świadczy usługi z zakresu: wykonywania stron internetowych; wykonywania stron responsywnych; przygotowywania serwisów internetowych, a w tym dla sklepów internetowych; projektowania grafiki internetowej.
 4. Na żądanie klienta Meetmedia przesyła ofertę handlową. Oferta obowiązuje przez okres 30 dni od jej wysłania.

 § 2 KONTAKT

 1. Kontakt z Meetmedia możliwy jest: a) telefonicznie, poprzez nawiązanie połączenia z jednym z numerów podanych w Serwisie w dni powszechne w godz. od 9.00 do 17.00, b) elektronicznie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail podany na stronie Meetmedia, c) elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://meetmedia.pl i jego wysłanie poprzez kliknięcie w opcję „wyślij formularz”.
 2. W przypadku kontaktu telefonicznego Meetmedia stara się jak najszybciej odpowiedzieć na przesłane zapytanie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania.
 3. Braku odpowiedzi w podanym w par. 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu terminie oznacza brak zainteresowania ze strony Meetmedia na przesłane zapytanie czy ofertę lub odpowiedź przeczącą na wysłane zapytanie.

 §3 ZAWARCIE UMOWY

 1. Wszelkie treści zawarte na stronie głównej Meetmedia, jak i na poszczególnych jego podstronach należy traktować jedynie i wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę.
 2. Umowa z Meetmedia może zostać zawarta: a) na piśmie, poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli Stron zawieranego stosunku prawnego, zawierających w szczególności ustalenia co do zakresu usług jakie mają być wykonane przez Meetmedia, terminu ich wykonania, oraz wynagrodzenia za wykonane usługi. b) w formie elektronicznej poprzez wyraźne potwierdzenie przez Meetmedia za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na wskazany przez zamawiającego adres, gotowości do wykonania usługi, określenia przedmiotu wykonywanej usługi, terminów realizacji, wynagrodzenia przysługującego Meetmedia, a następnie otrzymania potwierdzenia i zaakceptowania przez zamawiającego usługi. Zawarcie umowy w tej formie jest możliwe kiedy strony osiągną porozumienie co do wszelkich kwestii mających być przedmiotem umowy, a następnie Meetmedia wyśle do zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej informację, iż przystępuje do realizacji zamówionej usługi.
 3. Umowa ze strony zamawiającego może zostać zawarta tylko przez osobę fizyczną mającą ukończone lat 18 oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. To samo wymaganie dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych, osób fizycznych oraz innych podmiotów.
 4. Meetmedia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody oraz poniesione koszty przez osoby lub inne podmioty w imieniu których nie działały osoby pełnoletnie, działały osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoby nienależycie umocowane.

 § 4 WYNAGRODZENIE

 1. Meetmedia przysługuje wynagrodzenie na warunkach ustalonych przez Strony w umowie.
 2. Do kwoty wynagrodzenia należy doliczyć aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług.
 3. Płatności odbywają się na podstawie wystawionych przez Meetmedia faktur VAT w terminach wskazanych w Umowie. Meetmedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest płatnikiem podatku od towarów i usług.
 4. Meetmedia może zastrzec wykonanie umowy od wpłaty przez danego klienta zaliczki.

 § 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Meetmedia przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Regulaminem. Meetmedia zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wykonania Umowy, rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez okres realizacji Umowy (realizacji Zamówienia), maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego lub wynikającego z innych przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Klienta.
 5. W związku z przetwarzaniem danych do celów marketingowych, Meetmedia dokonuje operacji profilowania Klientów, polegających na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii jego Zamówienia w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb.
 6. W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw. Sprzeciw może zostać wniesiony drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@meetmedia.pl.
 7. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, numerów identyfikacyjnych, adresu e-mail, a także numeru telefonu kontaktowego, będą wykorzystywane przez Meetmedia w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 8. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez Meetmedia informacji handlowych drogą elektroniczną.
 9. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru Zamówienia, adresu, adresu email, oraz numeru telefonu kontaktowego będą udostępniane podmiotom zewnętrznym celem realizacji Umowy.
 10. Niezależnie od treści dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego zakresie z nich wynikającym oraz partnerom Meetmedia na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych.
 11. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.
 12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 6 ZMIANA REGULAMINU

 1. Meetmedia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmiany regulaminu Meetmedia poinformuje o tym na swojej stronie internetowej wraz z informacją kiedy zmieniony regulamin wszedł w życie.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego uprawnionego organu za nieważne lub będzie nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 §7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

Jak możemy Ci pomóc?
Dowiedz się jak możemy pomóc w realizacji Twojego projektu.
Skontaktuj się z nami